0
بانک تجارتی ایران و اروپا

برای مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت برنامه های گوناگونی وجود دارد. وفي عام 1984 احترق دالي في غرفته ضمن ظروف مريبة ، ولكنه لم يمت وإنما عاش خمس سنوات تالية ، ثم صدرت عنه لفتة كريمة جداً

Comments